Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
Seminer Dersi  › Genel Bilgi
Genel Bilgi

Seminer, bir konunun veya bir olayın anlatılması şeklinde olmamalıdır. Konu, özel bir uygulama örneği etrafında sınırlandırılmalı ve özenle tanımlanmalıdır. Diğer bir ifade ile geniş bir kesime hitap edecek çok genel bir konu seçilmemelidir. Bilimsel bir hipotez/soru tercih edilmelidir. Çalışmanın amacı ve ileri srülen hipotez açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konmalıdır. Hipotezin ‘sizin hipoteziniz’ olması zorunlu değildir. Alanında daha önce savunulmuş ve/veya kanıtlanmış bir hipotez de sunulabilir. Bu durumda hipotezin arka planında yer alan gerekli bilgi alt yapısı özenle tanıtılmalıdır. Fakat öğrenci tezin sahibi olan araştırmacının avukatlığını yapmak durumunda değildir. Araştırmanın sonuçlarından kendisi farklı yorumlar ve değişik bir yön gösterebilir. Bir araştırma alanının farklı yönlerine ilişkin olarak birden fazla öğrenci aynı kapsamda seminer hazırlayabilir.

Hipotezin test edildiği deneysel metodoloji, dinleyicilerin uygulanan tekniği anlayabilecekleri şekilde ayrıntısıyla tariflenmelidir. Hipotezi destekleyen (veya çürüten) veri, dinleyicilerin sonuçları değerlendirebilecekleri yeterlilikte takdim edilmelidir. Sonuçlar kısa ve özlü olarak ve ilgili konuda gelecekte yürütülecek bilimsel araştırmalara yön verecek öneri ve yorumlarla sunulmalıdır.

Seminer, yaklaşık 40-45 dakikalık sunuş için planlanmalıdır. Bir oturumda geri kalan 5-10 dakika sorular ve tartışma için ayrılacaktır. Konu edilen hipotez ve arka planında yer alan bilgilerin tanıtımı için 10-15 dakika, çalışma alanı, veriler, yöntem ve deneylerin açıklanması için 20-25 dakika, sonuç ve önerilerin takdimi için 5-10 dakika şeklinde bir sunum programı tavsiye edilir.

Seminer, MS-PowerPoint yazılımı kullanılarak bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Seminer sunum materyali ve dokümanı ve ayrıca kullanılan şekil, tablo, resim vb. bilgiler ile birlikte bir bilimsel makale formatında yazılı metin olarak da seminer koordinatörüne teslim edilecektir.

Öğrenciler, daha önce başkaları tarafından değişik platformlarda veya geçmiş yarıyıllarda hazırlanıp sunulmuş çalışmaları esin kaynağı olarak kullanabilirler. Fakat bu çalışmaların tamamı veya bir kısmı temel metin olarak kullanılmamalıdır. Zira, başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmak, kendi görüşünüz gibi sunmak, bilimsel akademik çevrelerde “aşırma” (intihal) adıyla anılan bir etik ihlalidir. Bu konuda bilgilenmek için seminerinizi hazırlamaya başlamadan önce aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz:

http://www.fbe.metu.edu.tr/Intihal/intihal.htm

Seminer konusu üzerinde araştırma yapmak için öncelikle süreli yayınlara başvurmak faydalı olacaktır. İTÜ merkez kütüphanesi üzerinden birçok süreli bilimsel ve akademik yayını takip etmek ve taramak mümkündür. Süreli yayınlar, güncel bilimsel-teknolojik gelişmelerin ve tartışmaların izlenebilmesine olanak sağlayan mesleki literatürü oluştururlar. http://www.library.itu.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşılabilecek uluslararası bazı mesleki yayınlar şunlardır

 •      IEEE transactions on geoscience and remote sensing
 •       Computer and geosciences
 •       International journal of remote sensing
 •       Journal of surveying engineering
 •       Cartographic journal
 •       International journal of GIS
 •       Journal of photogrammetry and remote sensing
 •       Cartography and geographic information science
 •       Remote sensing of environment
 •       Journalof geodesy
 •       Computational geosciences
 •       Survey review
 •       Transactions in GIS
 •       Marine geodesy

Türkçe yayınlanan süreli yayınlar arasında sayılabilecek bazı dergiler ve web adresleri aşağıdadır:

Seminerlerin Düzenlenmesi

Seminer koordinatörü yarıyılın ilk dersinde kayıtlı öğrenciler ile toplanır ve ders konusunda kendilerine rehberlik edecek bilgileri aktarır. Böylece, öğrenciler ile birlikte bir seminer konusu belirleme süreci başlatılmış olur. Seminer konusu için esin kaynağı olarak bilimsel mesleki dergilerin yakın tarihli sayılarındaki güncel araştırma makaleleri ve teknik tartışma yazılarından yararlanılabilir. Fakat tek bir temel kaynak ile sınırlı kalınmamalıdır.

Öğrenciler, yarıyılın ikinci haftasında seminer verecekleri konuları ve en erken iki hafta sonraki bir tarihte olmak üzere seminer sunacakları tarihi bir özet ile birlikte seminer koordinatörüne iletmek durumundadırlar. Seminer özeti, öğrencinin adı ve soyadı, öğrenci numarası, seminer danışmanı öğretim üyesinin adı, soyadı, ünvanı, konu başlığı ve içeriğini tanıtan 300 kelimeyi aşmayan bir doküman olarak hazırlanacaktır.

Senato Esaslarında açıklandığı üzere, seminer konusu öğrencinin tez çalışması ile doğrudan ilgili olmayabilir. Bu durumda öğrenci vereceği seminer konusu ve bu konuda kendisine danışmanlık yapacak öğretim üyesini seminer koordinatörünün kendilerine sunacağı listeden seçebilir. Bu amaçla; seminer koordinatörü program öğretim üyelerinden seminer konusu ve danışmanlık için katkı yardımı talep edecektir.

Seminer programı, bu konu için tahsis edilecek ilgili Bölüm panosunda ve web sayfasında ilan edilecektir. Seminerlere tüm lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanları davetlidir. Seminer dersine kayıtlı öğrencilerin başarı ve devam durumları Seminer Koordinatörü tarafından izlenecektir. Haftalık her ders iki seminer oturumu içerecek şekilde düzenleme yapılacaktır. Öğrenci enaz bir seminer vererek “başarılı” bulunmalı ve diğer seminerlere dinleyici olarak katılmalıdır.

Seminer konuları;


• geomatik mühendisliği veya komşu disiplinlerin teorik konuları ve uygulamalarını ilgilendiren, yeni, teknik, yöntem ve araştırmalar,
• geomatik mühendisliğindeki güncel teknolojik olanak ve uygulamalar ile gelecekteki yeni teknolojik eğilimler,
• uydu teknolojileri ve uzaktan algılama
• mühendislik ölçmeleri ve ölçme teknikleri, endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, navigasyon ve araç takibi uygulamaları,
• mekansal veri yönetimi ve bilgi sistemleri
• taşınmaz yönetimi ve değerlemesi, kent bilgi sistemleri ve kentsel dönüşüm uygulamaları,
• mühendislik projelerinin tasarımı ve yönetimi,
• özel mühendislik uygulamaları ve çözümleri,
• mühendisliğin küresel, toplumsal ve ekonomik boyutu,
• mühendislik etiği ve mesleki etik problemler,
• mühendislik eğitimi, eğitim ve öğretimde eşdeğerlik ve mesleki yeterlilik,
• mühendislik hizmetlerinde toplam kalite yönetimi,
• …
Yukarıdaki konularda internet üzerinden elektronik bilgilere ulaşmayı hedefliyorsanız, uluslararası alanda geomatik mühendisliği ile ilgili eğitim ve araştırma kurumlarının, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer bazı kaynakların web sayfalarına http://gge.unb.ca/HotList.html  adresinden ulaşabilirsiniz.